Naše rodinná farma se nachází na východě Čech v podhůří Orlických hor, poblíž města Dobrušky v místní části Spáleniště – Paseky. Díky tomu dostala naše farma svůj název.

Farma se nachází v kopcovité oblasti Dobrušska v nadmořské výšce 360 m.n.m.. pozemky jsou cca na dvanácti katastrálních územích od 320 m.n.m. do 650 m.n.m. Výrobní oblast je zde bramborářsko – obilného typu s převahou mělkých půd jílovitých až hlinitojílovitých.

Farmu obhospodařuje již několikátá generace rodiny Petrových. Farmářská rodina hospodařila i za totalitního režimu, kdy obhospodařovala okolo šesti hektarů. Změna režimu farmě prospěla a farma po revoluci doznává zásadních změn. Novodobá historie začíná v roce 1991, kdy se nejstarší syn Ludmily a Jiřího Petrových– Jiří, zaregistroval při studiu jako soukromě hospodařící rolník.

Nyní hospodaří farma na 190 ha zemědělské půdy, převázně projaté. Obdělává se 110 ha orné a 80 ha trvalých travních porostů, z toho asi 20 ha pozemků je určeno k pastvě. Většina výměry se nachází v méně příznivé oblasti (LFA) pro klasické hospodaření. Na orné půdě se pěstují převážně krmné plodiny – pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikále ozimé, řepka ozimá, hrách a zhruba na 10 ha se pěstují víceleté krmné směšky (vojtěškové, jetelové).

Na farmě je chováno přibližně 30 kusů krav bez tržní produkce mléka (krávy masného typu), ve stádě najdete i červeného býka plemene Angus – Aberdeen a celkem napočítáte asi 200 kusů skotu. Kromě toho se farma zabývá chovem a výkrmem prasat.

Farma Paseky též poskytuje zemědělské a komunální služby pro ostatní farmáře, obce a soukromé osoby. Farma je oprávněna k poskytování akreditovaného poradenství především pro zemědělce.